Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Wybierz zawód dla siebie”


Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 • niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej 
 • miejsce pracy/nauki/zam. na obszarze woj. śląskiego
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.,
  – osoby w wieku 50 lat i więcej; 
  – kobiety; 
  – osoby z niepełnosprawnościami; 
  – osoby długotrwale bezrobotne; 

Oraz 

pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

 • osoby ubogie pracujące; 
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym

Wnioskod. gwarantuje osobom, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w ramach projektów celu temat. 9 RPO WSL 2014-2020, pierwszeństwo udziału w projekcie (kryterium rekrutacyjne)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

Nabór rozpocznie się  01.03.2020 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.

Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy: 

 • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy), 
 • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, 
 • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu, 
 • utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia 
 • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
 • podpisanie Umowy szkoleniowej.

Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

 • dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów  na adres e-mail:wybierzzawoddlasiebie@isid.edu.pl,
 • w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną  konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
 • załączniki do Formularza zgłoszeniowego, osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
 • zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 • w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało: 

 • spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
 • spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
 • liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
  – status z niepełnosprawnościami (2pkt), 
  – miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gosp. (4pkt)
  – status os. biernej/bezrobotnej (2pkt)
  – wiek po 50 roku życia (2pkt) 
  – kobiety (2pkt)

Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.