INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest przez INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  z Działania  7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu , Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2020-03-01 do 2022-11-30

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu

Celem głównym jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.03.2020-2022-11-30 grupy 124 osób (74K i 50M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 124 osób (74K i 50M) spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 2. niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej 
 3. miejsce pracy/nauki/zam. na obszarze woj. śląskiego
 4. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej; 
 • kobiety; 
 • osoby z niepełnosprawnościami; 
 • osoby długotrwale bezrobotne; 
 • osoby o niskich kwalifikacjach; 

pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

 • osoby ubogie pracujące; 
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym

Wnioskod. gwarantuje osobom, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w ramach projektów celu temat. 9 RPO WSL 2014-2020, pierwszeństwo udziału w projekcie (kryterium rekrutacyjne)

Wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym: Wstępna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakr. doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z przygotowaniem IPD (śr. 2h/os. -zegarowe) 2.Poradnictwo zawodowe wraz z aktualizacją IPD (śr. 4h/os. -zegarowe)
 1. Wsparcie szkoleniowe: Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu. Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Obszar szkoleniowy: – szkolenia/kursy IT: i/lub -szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (kompetencje). Uczestnikowi przysługuje wyżywienie, zestaw szkoleniowy, pendrive z materiałami szkoleniowymi, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW
 1. Staże zawodowe: Wsparcie przewidziane jest dla min.70% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.  Wymiar stażu to 3 miesiące. Uczestnikowi przysługuje badania lekarskie-medycyny pracy, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Pośrednictwo pracy – Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu. Będą to spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy  -średnio 6h/os.(zegarowych)- zależnie od potrzeb danego Uczesnika Projektu..

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 112 osób (67 kobiet, 45 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym: 

 • 71 osób (40 K, 31 M) bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi),
 • 8 osób (5 K, 3 M) długotrwale bezrobotnych,
 • 2 osób (1 K, 1 M) z niepełnosprawnościami,
 • 15 osób (11 K, 4 M) biernych zawodowo,
 • 3 osób (2 K, 1 M) w wieku 50 lat i więcej,
 • 102 osób (61 K, 41 M) o niskich kwalifikacjach.
 • 16 osób (10 K, 6 M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu przez 50 osób (30 K, 20 M),
 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 33 osób (20 K, 13 M),

Wartość projektu: 1 436 317,31 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 220 869,71 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 143 631,73 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

BIURO PROJEKTU: 

Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek
ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
poniedziałek i środa 8:00 – 18:00; 
wtorek, czwartek i piątek 8:00 – 16:00

Dnia 31.10.2022 r. biuro będzie nieczynne.

Kontakt:
tel.kom.:  728-450-307, 789-258-329
e-mail: wybierzzawoddlasiebie@isid.edu.pl